Gustav II Adolfs instruktion till Kammarkollegium 1618

Ett stycke ur den ”Cammar Ordning” som fastställdes av Gustav II Adolf den 14 oktober 1618:

Och efter dy icke thet ringeste Cammar Rådz Embete består vthi de consultationer och rådslagh, som företages om Riksens Inkompsters förökelse, Vthgifternes förminskelse, och att alle expenser måge nödtorfteligen och med nytto anwändas, derföre skole CammerRådet medh högste flijt betrachta och öfwerwäga Riksens Stat och förmögenheet; Så och idkeligen öfwerslå huadh som wil vpgå på Hofwet, Krigzfolket, Skepzflottan, Artolleriet och andre vthgifter; granneligen och noga öfwerwägandes, om alle vthgifter äre nyttige och nödige, eller om de medh gagn äre till att föröka eller förminska; Såsom och flitigt betrachta de fehl och brister, vthi detta alt finnes, och på det bästa sättet boota och bättra.

Styffe, Carl Gustaf, (red.) 1856. Samling av instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finland. Stockholm: Kongl. Samfundet för utgiwfande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, s. 29.