Nedan följer ett stycke om icke-ideal politisk teori. Det är från min masteruppsats från 2012, och jag har tyvärr inte hängt med så bra i debatten om idealt vs icke-idealt så bra sedan dess. Tips på viktiga artiklar i ämnet mottages tacksamt. När jag läser stycket upplever jag att jag nog är för kritisk mot […]

Jag utlovade att jag skulle vara ganska publik i min forskning. Sanningen är naturligtvis att det är lite jobbigt, eftersom man måste sänka trösklarna för när man släpper iväg tankar och text. Men här kommer trots allt några tankar i steget. I en läsvärd krönika argumenterar Clara Sandelind att vi borde differentiera rättigheter mer utefter […]

I artiken i “Underdånigheten som maktresurs” inleder Lars Kvarnström på följande sätt: Makt är någonting abstrakt. Det är inget man kan ta på mer än när det abstrakta blir konkret, dvs när makt utövas. Det är också ett relationsbegrepp. Om inte två parter finns kan inte heller makt finnas. Begreppet uttrycker relationens karaktär. Någon kan […]

En traditionell skillnad mellan historiker och statvetare är att de senare brukar vara mer teoretiskt intresserade och ha mer generaliserande ambitioner, medan historikernas arbeten tenderar att vara fokuserade på enskilda fall och sällan vara styrda av ett teoretiskt resonemang eller hypotes. Vad gäller studiet av det tidigmoderna Sveriges politiska historia så är dock förhållandet mellan […]

Jag har börjat läsa Joakim Scherps De ofrälse och makten: en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. Det är en avhandling i historia från 2013, och jag funderar på att skriva en recenesion av boken. Valet av tidsperiod motiveras bland annat av att perioden innehåller så tvära kast: riksdagens […]

Jag är äntligen igång med att recensera Andrew Sabls Hume’s Politics. Coordination and Crisis in the ‘History of England’ (för Statsvetenskaplig tidskrift). Utöver övergripande beskrivningar och omdömen har jag tänkt att ge lite mer substans genom att fokusera närmare på kapitlet ”Crown and Charter”, som behandlar framväxten av de två kluster av fundamentala auktoritetskonventioner som präglade […]