Jag sökte länge en bild, som skulle kunna skildra egoismens oändliga styrka enkelt och gripande, och till sist fann jag följande: »Mången människa vore i stånd att slå ihjäl en annan för att få smörja sina stöflar med hans fett.» Men sedan återstod mig dock alltid ett tvifvel, om det verkligen bara var en bild. […]